Vi skal genanvende langt mere plast – sådan gør vi

Plastindustrien har fuldt fokus på at øge genanvendelsen. Men vi kan ikke gøre det alene. Vi har brug for hjælp fra både politikere og forbrugere.

Del:

I Plastindustrien har vi fuldt fokus på at skabe mere og bedre genanvendelse til gavn for både klima og miljø og for grøn vækst og jobskabelse i vores industri. Men vi kan ikke gøre det alene.

Vi har identificeret en række hovedudfordringer, som vi har brug for hjælp til at løse, så vi kan sætte turbo på den positive udvikling.

1) Vi skal give virksomhederne adgang til husholdningsaffaldet

Affald er en værdifuld ressource, som vi skal blive langt bedre til at udnytte! Det gælder også plasten fra de danske husholdninger. Desværre er det i dag svært for plastbranchens virksomheder at spille en aktiv rolle i den udvikling – selvom vi utroligt gerne vil! Det er nemlig kommunerne, der gennem den såkaldte anvisningsret, ejer plasten fra dit husholdningsaffald og bestemmer, hvad der skal ske med den. Det betyder, at vi har gjort forretningsudvikling og innovation på dette område til en kommunal opgave, selvom vi har mange private virksomheder, der står klar til at byde ind.

Tallene viser også, at det ikke fungerer. Danmark er blandt de allerdårligste i hele Europa til at genanvende plast fra vores husholdningsaffald. Kommunerne anviser altså desværre en alt for stor andel af plastaffaldet til de forbrændingsanlæg, som de selv ejer eller delvist ejer, og derfor har en interesse i at fylde op.

Løsningen er oplagt: Folketinget bør vedtage en lovændring, der ophæver kommunernes anvisningsret og indfører udbudspligt på det kommunale affald. Det er en forudsætning for, at vores virksomheder for alvor kan sætte turbo på genanvendelse af plasten fra husholdningsaffaldet og udvikle nye, grønne forretningsmodeller til gavn for både klima og grøn vækst i Danmark.

2) Vi skal skabe ensartede kriterier for, hvordan vi sorterer plast

Succesfuld genanvendelse forudsætter både, at vi gør det let for borgerne at sortere plastaffaldet rigtigt og for virk­somhederne at anvende det til nye produkter. Begge dele halter desværre i dag. For virksomhederne er det afgørende at kunne være sik­ker på rigelige mængder i en fast kvalitet til den rigtige pris.

Det udfordres af, at det er op til den enkelte kommu­ne, hvordan de vil indrette deres indsamlingssystem. Det er nemlig svært at ska­be en stabil forsyning af store, ensartede mængder til virksomhederne, hvis kommunerne gør det på hver sin måde. Samtidig bliver det svært at kommunikere samlet til borgerne om, hvad vi for­venter af dem.

I en rapport fra Miljøstyrelsen fremgår det, at vi kan spare 228 mio. kr. om året, hvis vi ensretter sorteringskriterierne på tværs af kommuner. Rapporten viser også, at denne fortjeneste kunne veksles til en øget genanvendelse af husholdningsaffaldet på 11 pct.

Igen er løsningen derfor oplagt: Skab ensartede kriterier for må­den, vi indsamler og sorterer plastaffald på og gør det på baggrund af hvad virksomhederne efterspørger.

3) Vi skal skabe større efterspørgsel på produkter i genanvendt plast

Når vi bruger genanvendt plast, kan det betyde, at produk­terne fx får en anden farve, overflade eller glans, end vi er vant til. Det udgør i dag desværre en barriere for at bruge genanvendt plast.

Vi skal alle blive langt bedre til at udfordre vanetænknin­gen. Vi skal som industri sammen med vores kunder turde bruge genanvendelsen positivt i brandingen af produkter­ne og ikke være bange for, at et ændret udsende fører til fravalg.

Du skal som forbruger hjælpe os med at tilvælge produkter i genanvendt plast og rigtig gerne efterspørge det direkte. På den måde kan vi sammen skabe større efterspørgsel på genanvendelse.

4) Vi skal designe til genbrug og genanvendelse

Plastemballage skal ikke ende som værdiløst affald i forbrugernes skraldespande, men det skal i højere grad designes til at forblive en værdifuld ressource, hvor enten emballagens eller materialets egenskaber og værdi fastholdes i et cirkulært kredsløb. Derfor står Plastindustrien bag en Designguide til genbrug og genanvendelse af plastemballager til de private forbrugere.

Hvis vi skal blive en vindernation inden for cirkulær plastemballage og genanvendelse af husholdningsaffald i Danmark, kræver det, at alle aktører bidrager til omstillingsprocessen, så både indkøb, design, indsamling, sortering, behandling og forbrugeradfærd optimeres. Designguiden er derfor udarbejdet af en arbejdsgruppe, der repræsenterer flere led i værdikæden og øvrige interessenter, og den repræsenterer et ønske om fælles handling.

Designguiden giver et indblik i de overvejelser og beslutninger, der har indflydelse på, hvordan plastemballage bliver gjort nemmere at genbruge og genanvende. Samtidig giver den nogle konkrete eksempler på designovervejelser- og anbefalinger.

Som industri tager vi gerne et stort ansvar for at gøre plastemballagen mere bæredygtig, men der er i høj grad også brug for at forbedre indsamlingen, sorteringen og behandlingen af vores plastaffald i Danmark.